Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s posielaním bulletinov

18-06-2018
 / 4.6

Prihláste sa, aby ste mohli ohodnotiť produkty! Prihlásenie/Registrácia

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POSIELANÍM BULLETINOV

Ak máte viac ako 18 rokov, môžete sa prihlásiť na odber personalizovanej služby posielania bulletinov na webových stránkach a v iných online či offline rozhraniach vytvorených na tento účel prevádzkovateľom údajov. Ak sa chcete prihlásiť na odber, je nutné prevádzkovateľovi údajov poskytnúť výslovný súhlas s posielaním bulletinov. Prevádzkovateľ údajov používa vaše osobné údaje len na posielanie bulletinov, ktoré sú tu uvedené.

Prevádzkovateľ údajov: Biotech USA Kft. (Sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60., Registračné číslo spoločnosti: 01-09-352550 DIČ: 25114681-2-44, Kontaktné údaje: Poštová adresa: 1033 Budapest, Huszti út 60., E-mailová adresa: shop@builder.hu, Telefónne číslo: +36 62 45 16 91)

Náš zástupca oddelenia ochrany údajov je Dugovich és Nádas Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Újpesti rakpart 7. VI. em. 32.; E-mailová adresa: office@dnui.hu)

Spracovávané údaje:

1. Povinné údaje: meno, e-mailová adresa

2. Údaje spracovávané v jednotlivých prípadoch prevádzkovateľom údajov: dátum prihlásenia na odber, IP adresa odberu, dátum potvrdenia odberu, IP adresa potvrdenia, otvorenie bulletinu, kliknutia na odkazy v bulletine.

3. Dobrovoľné údaje pre lepšie používateľské prostredie a personalizovanejšie bulletiny: dátum narodenia, pohlavie a cieľ alebo ciele, ktoré chcete dosiahnuť prostredníctvom našich produktov. Odvodené údaje pre lepšie používateľské prostredie a personalizovanejšie bulletiny: údaje zhromaždené po prijatí vyhlásenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach a po povolení súborov cookie. Ak neuvediete pohlavie, systém sa ho pokúša zistiť na základe vášho mena.

Upozorňujeme, že ste pri prihlásení na odber bulletinu oprávnení poskytovať iba vlastné osobné údaje. Prevádzkovateľ údajov nenesie zodpovednosť za škody spôsobené spracovaním nepravdivých, neautorizovaných alebo nesprávne zadaných údajov.

Účel spracovania údajov, personalizácia:

Prevádzkovateľ údajov spracováva vaše osobné údaje s cieľom posielania personalizovaných bulletinov. Týmto spôsobom môže prevádzkovateľ údajov posielať oznámenia o ponukách, službách, zľavách, propagácii, súťažiach o ceny a ďalšom užitočnom obsahu, popisy produktov a informácie o programoch vo forme propagačných správ. Aby bol pre vás obsah čo najzaujímavejší a ponuky čo najvhodnejšie a aby sme vám mohli posielať čo najmenej nežiaduceho obsahu, snažíme sa svoj bulletin personalizovať. Budeme vám tak môcť vytvárať čo najoptimálnejší bulletin, a to na základe povinných alebo dobrovoľných osobných údajov, a ak na to počas registrácie v internetovej predajni dáte súhlas, aj na základe nepovinne poskytnutých údajov použitých pri návšteve internetovej predajne. Ak nám teda dobrovoľne poskytnete tieto údaje pre personalizované bulletiny, budeme vám posielať špeciálne propagácie a ponuky na základe vášho pohlavia, veku, cieľov, v minulosti kúpených produktov a ďalších preferencií. Relevantné údaje sa spracovávajú s cieľom vytvoriť personalizovaný a zaujímavý bulletin, ktorý vám bude poskytovať čo najucelenejšie informácie o našich propagáciách, produktoch a odporúčaniach.

Obdobie spracovania údajov: Prevádzkovateľ údajov spracováva vaše osobné údaje len na konkrétny účel. Ak svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvoláte, prevádzkovateľ údajov spracovanie ihneď a trvalo ukončí.

Pre prípad, že by ste zabudli odhlásiť odber, používa prevádzkovateľ údajov s cieľom ochrany vášho súkromia bezpečnostnú lehotu: po dvoch rokoch od posledného otvorenia bulletinu budú vaše osobné údaje spracovávané na účel posielania bulletinov trvalo odstránené.

Sprostredkovatelia údajov: Prevádzkovateľ údajov využíva na profesionálnu prevádzku systému bulletinov určité služby.

1. Systém bulletinov Salesautopilot:

V prípade prihlásenia na odber bulletinu na webových stránkach www.salesoutopilot.hu alebo na webových stránkach obchodných partnerov prevádzkovateľa údajov sa zaznamenávajú tieto údaje: meno, e-mailová adresa, dátum prihlásenia na odber, IP adresa odberu, dátum potvrdenia odberu, IP adresa potvrdenia, otvorenie bulletinu, kliknutia na odkazy v bulletine.

Podrobnosti o spoločnosti spracúvajúcej údaje: SalesAutopilot Kft. (Sídlo: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5., DIČ: 25743500-2-41) Odkaz

2. Servery prevádzkovateľa údajov prevádzkuje zmluvná spoločnosť a v prípade problémov na nich vykonáva údržbu.

Podrobnosti o spoločnosti spracúvajúcej údaje: BigFish Kft. (Sídlo: BIG FISH Internet-technológiai Kft. 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. TELEFÓN: +36 1 209 0760 FAX: +36 1 700 4304 E-MAIL: cafe@bigfish.hu REGISTRAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 01-09-872150)

3. Prevádzkovateľ údajov využíva serverové služby, ktoré prevádzkuje ďalšia zmluvná spoločnosť a v prípade problémov na nich vykonáva údržbu.

Podrobnosti o spoločnosti spracúvajúcej údaje: RackForest Kft (Sídlo: RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. – Registrované miesto podnikania: 1108 Bp, Kozma u. 2.)

Prenos údajov: Prevádzkovateľ údajov posiela e-mailové adresy odberateľov bulletinu na reklamné účely do spoločností Google a Facebook. Prenos údajov mimo EÚ je obmedzený na Kanadu a USA, čo sú členské štáty, pre ktoré existuje vyhlásenie o zhode s Európskou úniou. Prevádzkovateľ údajov nebude prenášať žiadne údaje medzinárodným organizáciám.

Právny základ spracovania údajov: Pri registrácii odberu bulletinu vyjadrujete súhlas s tým, aby prevádzkovateľ údajov spracovával vaše osobné údaje, ako je opísané v tomto dokumente. Spracovanie osobných údajov je založené na vašom dobrovoľnom a výslovnom súhlase poskytnutom po zoznámení sa s týmto oznámením. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, nebude to však mať vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred týmto odvolaním.

Zákonnosť spracovania údajov: Prevádzkovateľ údajov si vedie záznamy, ktoré dokazujú zákonnosť spracovania údajov, uvádzajú dátum, rozhranie a IP adresu výslovného a dobrovoľného súhlasu spojeného s e-mailovými adresami používanými počas spracovania údajov. Prevádzkovateľ údajov odstráni neaktívne e-mailové adresy a údaje s nimi súvisiace zo svojich záznamov 2 roky po poslednom otvorení bulletinu.

Informácie o spracovaní údajov: Máte právo vyžiadať si informácie o osobných údajoch prostredníctvom akéhokoľvek z uvedených kontaktov. V prípade takejto žiadosti vás prevádzkovateľ údajov informuje o osobných údajoch, ktoré sa o vás spracovávajú. Máte tiež právo požiadať prevádzkovateľa údajov o opravu spracovávaných údajov a o poskytnutie osobných údajov, ktoré sa o vás spracovávajú v súvislosti s bulletinom, v prenosnom formáte.

Ukončenie spracovania údajov: Odber bulletinov môžete odhlásiť kliknutím na odkaz „Odhlásiť odber“ v spodnej časti bulletinu.

Okrem toho môžete písomne požiadať o ukončenie spracovania údajov alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov tým, že odošlete žiadosť na vyššie uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu prevádzkovateľa údajov, na fyzickú adresu poštou alebo prostredníctvom uvedeného telefónneho čísla. V takomto prípade podnikne prevádzkovateľ údajov všetky primerané kroky, aby informoval ostatných sprostredkovateľov údajov o vašej žiadosti o ukončenie spracovania.

Dozorný orgán:

Ak so spracovaním údajov nie ste spokojní, môžete podať sťažnosť na nasledujúcom orgáne:

Názov: Národný úrad na ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
Sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefón: 06 1 39 11 400
Fax: 06 1 39 11 410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webové stránky: http://www.naih.hu

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:

Ak máte otázky alebo komentáre týkajúce sa posielania bulletinu ShopBuilder Heti Builder, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb, ktorého pracovníci vám radi pomôžu:

E-mail: shop@builder.hu, Telefón: 06 62 45 16 91 (pondelok – piatok: 9.00 – 17.00), Poštová adresa: 1033 Budapest, Huszti út 60.

Platnosť od: Szeged 25. mája 2018

Dátum: Szeged sobota 7. apríla 2018

Biotech USA Kft.